Prof. KRYSTYNA DE WALDEN-GAŁUSZKO

Laureatka nagrody im. Aleksandra Gabrysiak
Okręgowej Izby Lekarskiejw roku 2009

Prof. de Walden-Gałuszko jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku – dwóch fakultetów: farmaceutycznego (1956 r.) i lekarskiego (1960 r.). Po studiach wybrała psychiatrię, jedną z najtrudniejszych dziedzin medycyny, by chorym psychicznie nieść zdrowie, by przywracać ich do normalnego funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie, by ująć cierpień im samym. Specjalizację z zakresu psychiatrii, stopnie naukowe do profesora nadzw. włącznie zdobyła dość szybko, bo do roku 1987.

Pracując w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni i na Uniwersytecie Gdańskim znalazła czas, by jako wolontariuszka włączyć się w ruch hospicyjny, od jego początków współpracując z ks. E. Dutkiewiczem i prof. Joanną Penson. Jako wolontariuszka pracowała w Gdańskim Hospicjum. Z czasem zajęła się także szkoleniem personelu medycznego i wolontariuszy podnosząc w ten sposób poziom usług hospicyjnych dla terminalnie chorych. Początkowo w Gdańsku później w całej Polsce.

Od początku lat 90. zaczęły dominować w jej aktywności zawodowej problemy opieki paliatywnej. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie w opiekę paliatywną sprawiły, że powierzono jej kierownictwo nowotworzonego Zakładu Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku, którym kierowała od 1995 roku do 2005 tj. do czasu przejścia na emeryturę. Kolejną ważną funkcją jaką pełniła to funkcja konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny paliatywnej, a następnie konsultanta krajowego w tej dziedzinie przez okres 7 lat.

Podkreślając zasługi prof. de Walden-Gałuszko dla medycyny paliatywnej koniecznie trzeba wskazać na jej zainteresowania psychoonkologią jako zagadnieniem naukowym i jeszcze bardziej praktycznym. Samotność, ogromne przeciążenie psychiczne, jakie przeżywają chorzy w przebiegu choroby nowotworowej nierzadko są następstwem błędów będących wynikiem nieprawidłowej komunikacji pomiędzy personelem medycznym i chorymi. Kiedy w 1993 r. powstało Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne przy współudziale prof. de Walden-Gałuszko, została jego wieloletnim prezesem. Pod jej kierunkiem zorganizowano 10 ogólnopolskich konferencji tegoż Towarzystwa i prowadzono szkolenia dla personelu medycznego z jednostek onkologicznych i paliatywnych . Szkolenie takie przeszło około 1200 osób w skali Polski. Ponadto prof. de Walden-Gałuszko w ramach Akademii Kształcenia Ustawicznego Lancet Kd/WG jako kierownik naukowy uczestniczyła w szkoleniach psychoonkologicznych lekarzy rodzinnych w całej Polsce. Liczba przeszkolonych osiągnęła 1500 osób.

Pomimo przejścia na emeryturę nadal jest aktywna. Pracuje jako lekarz w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Podjęła współpracę z Forum Onkologicznym Dum Spiro Spero, z organizacjami pacjentów (np. Amazonek).

Na rok 2010/2011 w ramach PTPO uzyskała grant na rozwój psychoonkologii w Polsce i kieruje tymi badaniami. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Za wieloletnią, niestrudzoną pracę, za osiągnięcia w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz psychoonkologii otrzymała wiele odznaczeń m.in. Odznakę Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia, nagrodę św. Kamila – przyjaciela chorych oraz nagrodę Metropolity Gdańskiego - niestrudzony Opiekun Chorych i Niepełnosprawnych.

Pytana o motywację tak rozległej działalności naukowej i społecznej nie tai, że inspirują ją wartości chrześcijańskie.

Omówione tu pionierskie osiągnięcia prof. K. de Walden-Gałuszko w dziedzinie medycyny paliatywnej i psychoonkologii. Jej ofiarność i zaangażowanie na rzecz tych najbiedniejszychchorych upodabnia jej działalność do działalności Doktor Oli.

Rodzinnie prof. Krystyna de Walden – Gałuszko jest wdowa. Była zamężna z prof. Pawłem Gałuszka, psychiatra, kierownikiem kliniki chorób psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Ma dwoje dzieci, syna i córkę lekarkę.

Grażyna Świątecka

przewodnicząca Kapituły Nagrody

Gdańsk, 2010-02-10