Dr n. med. ROMUALD PRUSZYŃSKI
lekarz z powołania

W czasie XXVI Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w dniu 28 listopada 2009 roku została wręczona dr. Romualdowi Pruszyńskiemu nagroda im. Aleksandry Gabrysiak za rok 2008. Jak wiadomo nagroda ta przyznawana jest pomorskim lekarzom za wyróżniającą się humanitarną działalność lekarską podobną do działalności Patronki nagrody. Przyjrzyjmy się sylwetce Laureata.

Dr Romuald Pruszyński  ur. w 1930r., absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1957 roku (dyplom z wyróżnieniem) całe swoje życie zawodowe związał z Wybrzeżem.

W Klinice Chorób Zakaźnych AMG zdobył  specjalizację II st., obronił rozprawę doktorską (1963 r.) oraz opublikował kilkanaście prac naukowych. Od 1967 jako ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Łosinie k/Grudziądza oprócz codziennej pracy w szpitalu, w sposób szczególny zajął się jako epidemiolog zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wścieklizną na terenie woj. bydgoskiego wespół z lekarzami weterynarii. Podobnie w Gdańsku, po objęciu stanowiska epidemiologa i lekarza chorób zakaźnych w Kolejowej Służbie Zdrowia (1970 r.) włączył się niezwykle aktywnie w zwalczanie największej po wojnie epidemii czerwonki w naszym kraju.  Za tę działalność  dr R. Pruszyński otrzymał nagrodę od Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju oraz dyplomy uznania od władz wojewódzkich. Jednocześnie zarówno w Bydgoszczy i w Gdańsku dr R. Pruszyński prowadził działalność edukacyjną: w Studium Doskonalenia Lekarzy, na Wydziale Higieny w Zawodowym Studium Medycznym im. PCK.

Dr Pruszyński wysoce przydatną działalność rozwinął jako konsultant ZUS ds. orzecznictwa lekarskiego. Tu wykazał się niespotykaną ofiarnością, wręcz heroicznością. Przez 17 lat (1990-2007) konsultował oraz orzekał dla potrzeb ZUS o stanie ciężko i obłożnie chorych w ich domach, z własnej inicjatywy, na terenie całego województwa pomorskiego. Oznaczało to pokonywanie dużych odległości w różnych porach roku, także przy niesprzyjającej pogodzie, własnym samochodem, by dotrzeć do tych poszkodowanych przez los ciężko chorych.

Warto zauważyć, że w ciągu tych 17 lat dr Pruszyński był zmuszony do wymiany kilku samochodów, w tym jednego z powodu wypadku samochodowego.

Zdarzało się, że z powodu braku przejezdnej drogi do trudno dostępnych wsi, dr Pruszyński pozostawiając samochód, dochodził do miejsca zamieszkania chorego pieszo pokonując nieraz znaczne odległości. Od opinii bowiem dra Pruszyńskiego, jako konsultanta, zależne były świadczenia ZUS, co dla ciężko chorego i jego rodziny miało ogromne znaczenie ze względu na ich trudne warunki  bytowe. Pacjenci odwiedzani przez dra Pruszyńskiego doceniali jego ofiarność i zaangażowanie. Wielu chorych i ich rodziny przesyłali do Orzecznictwa Lekarskiego wzruszające podziękowania nie tylko za przeprowadzoną  bez zwłoki konsultację, ale także za jej humanitarny i profesjonalny wymiar. 

Należy do tego dodać jeszcze jedną inicjatywę dra Pruszyńskiego – badania chorych na terenie miejsc odosobnienia (w więzieniach), których to chorych przedtem dowożono pod eskortą na Komisje Lekarskie ZUS. Stąd płynęły szczególne  słowa wdzięczności od lekarzy naczelnych więziennictwa. Trzeba też podkreślić ogromny zakres tej pracy. Dr Pruszyński opracowywał od 80-100 ekspertyz na miesiąc.

Inną piękną kartą działalności społeczno-lekarskiej to zaangażowanie dra R. Pruszyńskiego w prace Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od początku jego działalności zawodowej. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego PTL łącznie z pełnieniem funkcji przewodniczącego. Od 1972 aż do roku 2000, przez siedem kadencji (!) przewodniczył Zarządowi Sekcji Medycyny Komunikacyjnej PTL w Gdańsku. Był inspiratorem utworzenia kół tej Sekcji w Bydgoszczy i Olsztynie. Dr Pruszyński przez kilka kadencji był też członkiem Zarządu Głównego tej Sekcji.

Od kilku kadencji dr Pruszyński z zaangażowaniem pełni funkcję członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W zakresie działalności naukowo-szkoleniowej pod jego przewodnictwem odbyło się 223 posiedzenia szkoleniowo-naukowe, trzy zjazdy ogólnopolskie, 10 konferencji krajowych.

Dr Pruszyński za swoją niestrudzoną i ofiarną pracę otrzymał wiele odznaczeń resortowych, od władz lokalnych m.in.  Medal 1000-lecia Gdańska.

Uwieńczeniem tej działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego było wyróżnienie dra R. Pruszyńskiego najwyższym odznaczeniem lekarskim „Gloria Medicinae”. Odtąd jest też on członkiem Kapituły tego odznaczenia.

Kolejną kartą ofiarnej działalności społeczno-lekarskiej dra R. Pruszyńskiego jest jego czynne zaangażowanie w prace Związku Sybiraków. On sam jest byłym zesłańcem z lat II Wojny Światowej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził wraz z rodziną w nieludzkich warunkach w Kazachstanie. Tam już wykazał się wręcz heroiczną posługą na rzecz współzesłańców i tubylców. Tam z pragnienia niesienia pomocy ludziom chorym i nieszczęśliwym zrodziło się jego lekarskie powołanie.

Od długich lat dr Pruszyński pełni społecznie funkcję lekarza Sybiraków udzielając systematycznie od wielu lat porad lekarskich chorym, którzy utracili zdrowie w łagrach i na zsyłce w b. ZSRR. Obłożnie chorych odwiedza w ich domach. Oto słowa podziękowania prof. S. Angielskiego, przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Związku Sybiraków: „Gdańska Rodzina Sybiracka głęboko docenia zaangażowanie dra Romualda Pruszyńskiego, jego gotowość by w każdej chwili służyć w potrzebie każdemu z nas, a jego skromność i oddanie dla najbardziej dotkniętych losem jest przykładem i wzorem pracy dla nas wszystkich”.

Tak szeroko zakrojoną działalność lekarsko-społeczną dr Pruszyński prowadził godząc obowiązki rodzinne z pracą. Wychował wspólnie z żoną dwoje dzieci na prawych, wykształconych, głęboko patriotycznych Polaków. Przez ostatnie kilka lat opiekował się ze wzruszającą ofiarnością swoją obłożnie chorą żoną aż do momentu Jej odejścia w 2008r.

Dr Romuald Pruszyński w świetle omówionych powyżej faktów jawi się jako wielki niestrudzony lekarz-społecznik, ceniony epidemiolog, wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, szlachetny człowiek. Ze wszech miar zasłużył na wyróżnienie nagrodą im. Aleksandry Gabrysiak.

Grażyna Świątecka